محصولات

لطفا” محصول مورد نظر را انتخاب فرمایید:

درجه روشنی: 97%

بسته بندی: جامبوبگ 1.5 تنی

قابل ارائه با کیفیت های A+ , A , B

درجه روشنی: 97%

مش: 1500 الی 2500

بسته بندی: جامبوبگ 1.5 تنی و کیسه 25 کیلوگرمی

عیار (وزن مخصوص): 4.20  ,  4.15  ,  4.10

بقیه مشخصات منطبق با استاندارد API و OCMA

بسته بندی: جامبوبگ 1.5 تنی

عیار (وزن مخصوص): 4.20  ,  4.15  ,  4.10

بقیه مشخصات منطبق با استاندارد API و OCMA

بسته بندی: جامبوبگ 1.5 تنی